Buddha บ้านแสงแห่งธรรม เมตตาธรรมปัญญาศูนย์อบรมและปฏิบัติธรรม "เมตตา ปัญญาธรรมสถานซิดนีย์" ในแบบที่เรียกว่า "ปฏิบัติเมตตาธรรมปัญญา"  ซึ่งเน้นทำความเข้าใจหลักธรรมะที่เป็นธรรมชาติ, กฏแห่งกรรม และการพัฒนาจิตให้เกิดความบริสุทธิ์ ตามกระบวนของความเป็นจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ ดังคำกล่าวที่ว่า "ผู้ปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง"

เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร ไม่มีการเรี่ยราย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง หากแต่มุ่งสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดกับสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีเมตตาและเอื้อเฟื้อ โดยใช้แก่นธรรมเป็นตัวนำทาง

ร่วมเดินทางไปกับเรา เพื่อเข้าถึงความพ้นทุกข์ให้ได้ในชาตินี้

ปฏิบัติเมตตาธรรมปัญญาคืออะไร?

เมตตา ปัญญาธรรมสถานซิดนีย์


ปฏิบัติเมตตาธรรมปัญญาคืออะไร?

คำว่า "เมตตาธรรมปัญญา" เป็นเพียงนามสมมุติที่ได้นำเอาคำที่มีความหมายบ่งบอกถึงแก่นธรรมะมารวมกัน เป็นหนึ่ง เพื่อให้ผู้ที่แสวงหาความพ้นทุกข์ได้พึงระลึกและใช้ปัญญาค้นหาความจริงจากคำดังกล่าว ว่าเป็นธรรมะที่หากผู้ใดเข้าใจในความหมายและสามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติได้ ก็จะสามารถพบหนทางดับทุกข์ จนถึงการเข้าสู่ความพ้นทุกข์ได้โดยไม่ยากนัก

ผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมแบบที่เรียกว่า "เมตตาธรรมปัญญา" จึงถามมาบ่อยครั้งว่า การปฏิบัติเมตตาธรรมปัญญานั้นคืออะไร?  คำตอบคือ เป็นการนำเอาวิธีการปฏิบัติในสมัยพุทธกาลมาใช้ เป็นวิถี "จิตสู่จิต" ซึ่งในสมัยพุทธกาลนั้น มีองค์โคดมพุทธเจ้าเป็นประธานในการปฏิบัติ หรือเป็นผู้ทำพิธีบวชให้ เนื่องจากท่านเป็นบรมครูแห่งศาสนาพุทธและมีบารมีล้นเหลือ ผู้ที่ได้ปฏิบัติธรรมกับท่านนั้นจะได้รับกุศลบารมีมหาศาลซึ่งเป็นผลจากการที่ได้ปฏิบัติกับผู้บริสุทธิ์ก็คือองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง

ปฏิบัติธรรม เมตตาธรรมปัญญาในปัจจุบัน การนำเอาวิธีการปฏิบัติธรรมในสมัยพุทธกาลมาใช้ หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การปฏิบัติเมตตาธรรมปัญญา หรือจิตสู่จิต ก็คือการอัญเชิญญาณบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระดับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ ชั้นฟ้า ทุก ๆ ชั้นดิน ทุก ๆ พระองค์มากมายดั่งเม็ดทรายในมหาสมุทรมาเป็นประธานในการปฏิบัติ มีการจุดธูปให้เป็นสัญลักษณ์แห่งกายวาจาใจเพื่อขอให้บรมครูคือองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ได้รับผู้ปฏิบัติเข้าสู่การปฏิบัติธรรมกับผู้บริสุทธิ์อย่างเป็นทางการ

ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติเมตตาธรรมปัญญานั้น ญาณบารมีอันบริสุทธิ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะช่วยเจียระไนจิตของผู้ปฏิบัติให้มีกิเลสเบาบางลง มีความบริสุทธิ์ของจิตเพิ่มมากขึ้น ขจัดสิ่งที่ไม่เป็นศิริมงคลให้ออกไปจากสังขาร  กระบวนการเหล่านี้ผู้ปฏิบัติอาจสัมผัสไม่ได้ แต่เมื่อออกจากการปฏิบัติไปแล้วถึงได้เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของสภาวะจิตใจ ที่แม้แต่ผู้ปฏิบัติเองก็ยังต้องแปลกใจว่าเพียงการไปร่วมปฏิบัติธรรมเพียงครั้งเดียวจะสามารถทำให้จิตใจเบาสบายได้เพียงนี้เชียวหรือ

มีการศึกษาเรื่องกฏแห่งกรรม วิธีการใช้ชีวิตในปัจจุบันแบบไม่ติดกรรม หรือ ไม่สร้างกรรมใหม่ และในเวลาเดียวกัน ก็ศึกษาวิธีการสร้างกุศลอย่างถูกวิธีที่สามารถส่งผลให้กรรมเก่าที่มีอยู่ค่อย ๆ ลดหย่อนผ่อนปรนลงไปด้วย ตลอดจนเรียนรู้ถึงวิธีการอโหสิกรรมกันกับคู่กรณีที่มีสังขารและไม่มีสังขาร

การปฏิบัติเมตตาธรรมปัญญานั้น ยังเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติได้ศึกษาวีธีการรู้แจ้งเห็นจริงได้ด้วยตนเอง ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้โดยใช้ปัญญา ตามแบบฉบับที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเคยสอนไว้ในอดีต

สรุปแล้ว เมตตาธรรมปัญญา หรือ จิตสู่จิต เป็นการปฏิบัติที่เน้นเผยแพร่แก่นธรรมที่ผู้ปฏิบัติสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และให้ผลในทางที่ดีแก่ตัวผู้ปฏิบัติโดยตรง และเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายให้ความเห็นว่า เป็นแนวทางการปฏิบัติที่จะสามารถเข้าถึงสภาวะความดับทุกข์ได้ง่ายและเร็วที่สุดแนวทางหนึ่งในปัจจุบัน