Buddha บ้านแสงแห่งธรรม เมตตาธรรมปัญญาศูนย์อบรมและปฏิบัติธรรม "เมตตา ปัญญาธรรมสถานซิดนีย์" ในแบบที่เรียกว่า "ปฏิบัติเมตตาธรรมปัญญา"  ซึ่งเน้นทำความเข้าใจหลักธรรมะที่เป็นธรรมชาติ, กฏแห่งกรรม และการพัฒนาจิตให้เกิดความบริสุทธิ์ ตามกระบวนของความเป็นจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ ดังคำกล่าวที่ว่า "ผู้ปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง"

เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร ไม่มีการเรี่ยราย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง หากแต่มุ่งสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดกับสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีเมตตาและเอื้อเฟื้อ โดยใช้แก่นธรรมเป็นตัวนำทาง

ร่วมเดินทางไปกับเรา เพื่อเข้าถึงความพ้นทุกข์ให้ได้ในชาตินี้

     
Description
อบรมปฏิบัติธรรม "เมตตาธรรมปัญญา" ณ สถานปฏิบัติธรรม Baulkham Hills : ในวันที่ 19-21 July 2013 เพื่อลดละกรรมเก่า เพิ่มศิริมงคล สร้างบารมี และน้อมนำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต
Title: จองที่นั่ง ปฏิบัติธรรม วันที่ 19-21 ก.ค. 2556
Number: 19
Status: Closing date exceeded
Begin: Friday, July 19, 2013 at 07:00AM
End: Sunday, July 21, 2013 at 05:00PM
Closing date: Thursday, July 18, 2013 at 07:00PM
Location: Baulkham Hills
Bookable: 0